Informacje o projekcie

Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim

O projekcie

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 • DC Centrum Sp. z o.o. – Partner
 • Powiat Żniński– Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2018 r. Zakłada, że wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu żnińskiego i należą do jednej z 2 grup:

 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe przed otrzymaniem wsparcia w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych [40 osób],
 • działania szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób],
 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.600 zł (wypłacane w II transzach) [36 osób],
 • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.800,00 zł/miesiąc, wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności, a w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb – przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy [36 osób].

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat żniński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r.”

Planowane efekty:

 • utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 36 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 40 osób objętych zostanie wparciem szkoleniowo-doradczym,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym w postaci usług doradczo-szkoleniowych,
 • 4 osoby objęte zostaną usługami asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym finansowym.

Wsparcie nie będzie udzielone osobom, które:

 • posiadają aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • korzystały w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane w EDG/KRS/CEiIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
 • są rolnikami innymi niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Utworzone w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze muszą być prowadzone przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

Ogłoszenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej na przedłużone wsparcie pomostowe – 26.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ oraz LISTĘ REZERWOWĄ na PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa – przedłużone wsparcie pomostowe_ŻNIN

Lista rezerwowa – przedłużone wsparcie pomostowe_ŻNIN

 

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – 24.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 29 sierpnia 2018r. do 04 września 2018r. w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Żninie, ul. Potockiego 1, pokój 46.

Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
 2. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – złożony PIT/CIT (jeśli dotyczy),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem nr 2,
 5. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość przyznanej pomocy,
 6. Kopie umowy zawartej z Pracownikiem / ami wraz z deklaracją zgłoszenia do ZUS.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:

 

 

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 5 marca 2018r. do 9 marca 2018r. w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie przy ul. Potockiego 1, pok. 46.

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej są Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację.

Do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe.
 2. Formularz informacji – pomoc de minimis.”

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego_Żnin
 2. Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsarcie pomostowe_Żnin
 3. Formularz informacji – pomoc de minimis

INFORMACJA W SPRAWIE ZABEZPIECZEŃ

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi pytaniami, dotyczącymi taki form zabezpieczenia w ramach projektu, jak:

 1. Hipoteka, w przypadku, gdy Beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.
 2. Zastaw rejestrowany na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

poniżej przesyłamy niezbędne informacje i wyjaśnienia.

Ad 1. HIPOTEKA

Hipotekę ustanawia się oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, które zawsze musi być złożone w formie notarialnej. Dodatkowo, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki musi wskazywać, że zostaje złożone w związku z konkretną umową [w Państwa przypadku będzie to umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, przy czym umowa ta nie musi być zawierana w formie notarialnej].
Z uwagi na fakt, że hipoteka ustanawiana jest jako zabezpieczenie w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie i w oparciu o Regulamin – muszą Państwo jedynie udać się do notariusza i złożyć stosowane oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Treść niezbędnego oświadczenia przygotowuje notariusz w oparciu o pozyskane od Państwa dane, takie jak m.in.:

 • na jaką kwotę ma być hipoteka ?
 • jaką wierzytelność (z czego wynikająca) zabezpiecza ?
 • ewentualnie warunki wygaśnięcia hipoteki
 • Nr KW nieruchomości na której ma być zabezpieczona
 • na czyją rzecz ma być hipoteka ustanowiona ?

Cena aktu będzie zależna od wysokości zabezpieczanej kwoty i ustalana jest bardzo indywidualnie. Przykładowo: przy zabezpieczeniu hipoteką kwoty 25.000 zł – możemy mówić o kosztach rzędu maksymalnie: 1.000 zł (w tym koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej).

Z praktyki ustanawiania takiej hipoteki w ramach dotacji z UE dochodzą jeszcze często niezbędne uregulowania, np. wycena nieruchomości którą daje się pod hipotekę przed jej ustanowieniem. Wycena musi być nie starsza niż 12 miesięcy i być sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo, często wymagane jest także,  aby hipoteka była „z pierwszeństwem”, co najczęściej powoduje, że na nieruchomości dawanej pod hipotekę nie może być kredytu  oraz  innych obciążeń w Dziale III nieruchomości jak np. służebności czy dożywocie.

W przypadku gdy nieruchomość jest we wspólności ustawowej małżeńskiej hipotekę ustanawiają małżonkowie razem.

Hipotekę można ustanowić na:

 1. użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 3. wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych powyżej.

Niezbędne opłaty to: PCC – 19 zł., wpis do KW 200 zł., notariusz (zależnie od kwoty zabezpieczanej/ wartości nieruchomości), względnie do tego rzeczoznawca ok. 600-1500 zł (za operat).

Ad. 2. ZASTAW REJESTROWANY

Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane:

 1. umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów ;
 2. złożenie i opłacenie wniosku do rejestru (opłata 200 zł.).

Dla skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowanego konieczne jest jego ujawnienie w rejestrze.

Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego, jeżeli wyraziła ona na to zgodę.

Umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach i prawach nie stosuje się przepisów o formie pisemnej szczególnej określonej w odrębnych przepisach. Umowa zastawnicza powinna określać co najmniej:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
 3. przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
 4. wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

 1. praw mogących być przedmiotem hipoteki;
 2. wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;
 3. statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.
 4. Zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:
  1. rzeczy oznaczone co do tożsamości;
  2. rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;
  3. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;
  4. wierzytelności;
  5. prawa na dobrach niematerialnych;
  6. prawa z papierów wartościowych;
  7. prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.).

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.

Jeśli zastaw jest na pojeździe odnotowuje się to w dowodzie rejestracyjnym.

Ten który zastawia może rzecz używać i z niej korzystać.

Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument stanowiący podstawę wpisu.

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (który można pobrać pobrać tutaj: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/ )

Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Wniosek nieopłacony podlega zwróceniu.

Załączniki:

Ad. 1 Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki (przykładowy wzór)

Ad 2. Umowa zastawu (przykładowy wzór)

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Prezentujemy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” , których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA -przyznanie dotacji

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

Ponadto publikujemy LISTĘ REZERWOWĄ

LISTA REZERWOWA

W związku z powyższym przypominamy, że przy podpisywaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) będą wymagane następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis zarejestrowania działalności gospodarczej do CEIDG – w przypadku gdy Uczestnik projektu będzie dokonywał rejestracji poprzez Internet na stronie CEIDG, (UWAGA: adres zamieszkania podany w  CEIDG – musi być na terenie Powiatów objętych wsparciem w projekcie),
 2. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG);
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentu VAT-R, w przypadku jeśli dany uczestnik będzie rejestrował działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT ;
 8. Kopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem/ami oraz deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS-U (ZUA) (jeśli dotyczy),
 9. Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 10. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody poręczycieli:
  a)  w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę / umowę zlecenie: aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu lub wyciąg bankowy, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy,
  b)  w przypadku emerytów/rencistów: kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z ostatnich trzech miesięcy,
  c)  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk z KPiR za ostatnie 3 miesiące lub kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok.

Poniżej zamieszczamy również wzory dokumentów:

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego
 2. Wzór umowy poręczenia

WAŻNY KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo – Uczestnicy Projektu,

W dniu dzisiejszym (tj. 31.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. . „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (MTD Consulting Marcin Król) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja NIE jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (MTD Consulting Marcin Król), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 31.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (MTD Consulting Marcin Król) jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości.  Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy znajdują się na obecnej, wstępnej liście rankingowej – mogli otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, na czym bardzo nam zależy.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Żnin

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt.  Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych): WSTĘPNĄ Listę Rankingową osób, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania, WSTĘPNĄ listę osób których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane na listę rezerwową oraz WSTĘPNĄ listę osób, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna lista osób rekomendowanych do dofinansowania-ŻNIN

Wstępna lista rezerwowa-ŻNIN

Wstępna lista osób nie rekomendowanych do dofinansowania-ŻNIN

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (jako Instytucja Zarządzająca) zaakceptował ostatecznie Regulamin przyznawania środków finansowych.
Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin.

Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Żnin-akceptacja UM

Wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2017r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie trwać do 5 stycznia 2018 r.  Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie przy ul. Potockiego 1, pokój nr 46, w  godz. od 7.00 do 15.00.

 W związku z tym, iż Starostwo Powiatowe w Żninie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 2. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu). W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uległ zmianie Regulamin przyznawania środków na dotację.

Zgodnie z aktualnym Regulaminem przyznawania środków na dotację, Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta, tj. MTD Consulting Marcin Król.

W związku ze zmianą zapisów w ww. Regulaminie również informacje zwarte w Biznesplanach muszą uwzględniać:

– termin w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych Uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości wyniesie 1 miesiąc od dnia otrzymania środków ;

– w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia: wszystkie koszty przedsięwzięcia zostaną poniesione w I kwartale 2018 r.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Żnin
2.Biznesplan_ŻNIN
3.Wniosek o udzielenie dotacji
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_ŻNIN
b)Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu_ŻNIN
c)Załącznik nr 4 – Formularz informacji_pomoc de minimis_ŻNIN

 

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 28 grudnia 2017r. do 5 stycznia 2018r. w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”  trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji, które należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie przy ul. Potockiego 1, pok. 46.

Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz odbyli niezbędne przeszkolenie z Doradcami zawodowymi w ramach tego projektu.

Regulamin przyznawania środków

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu prezentujemy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.
Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi, a w razie pytań – o kontakt z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 52 303 11 00 (wew. 21).
 
Załączniki:
1. ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:
 
2. ETAP PODPISYWANIA UMÓW NA DOTACJĘ: 
 
Informujemy, że czekamy na akceptację wyżej wymienionych dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom. 

Koniec rekrutacji – Lista

Z przyjemnością informujemy, że 14 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista osób, zakwalifikowanych do projektu_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_Żnin

Serdecznie gratulujemy !

Zakończenie rekrutacji

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_ŻNIN

Zanonimiozowana wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu_ŻNIN

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_ŻNIN

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

 

Przedłużamy rekrutację do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulamin rekrutacji-Żnin

1_Formularz rekrutacyjny-Żnin

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Żnin

3_ Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego-Żnin

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Żnin

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Żnin

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Aktualności

28.02.2018r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

28.02.2018r.

Informacja w sprawie zabezpieczeń – instrukcja dla UP

09.02.2018r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

22.01.2018r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

15.01.2018r.

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

28.12.2017r.

Dokumenty niezbędne do złożenia Wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18.12.2017r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji!

30.11.2017r.

Opublikowanie Regulaminu przyznawania środków wraz z załącznikami.

14.11.2017r.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

20.10.2017r.

Ogłoszenie wstępnej listy osób, które zakwalifikowały się do Projektu.

11.09.2017r.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Informacja Turystyczna w Żninie

Plac Wolności 20, 88-400 Żnin

Monika Andruszkiewicz
tel. 0048 690 075 041
e-mail: rekrutacja@znin.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: