Informacje o projekcie

Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim

O projekcie

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 • DC Centrum Sp. z o.o. – Partner
 • Powiat Żniński– Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2018 r. Zakłada, że wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu żnińskiego i należą do jednej z 2 grup:

 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe przed otrzymaniem wsparcia w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych [40 osób],
 • działania szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób],
 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.600 zł (wypłacane w II transzach) [36 osób],
 • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.800,00 zł/miesiąc, wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności, a w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb – przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy [36 osób].

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat żniński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r.”

Planowane efekty:

 • utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 36 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 40 osób objętych zostanie wparciem szkoleniowo-doradczym,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym w postaci usług doradczo-szkoleniowych,
 • 4 osoby objęte zostaną usługami asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym finansowym.

Wsparcie nie będzie udzielone osobom, które:

 • posiadają aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • korzystały w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane w EDG/KRS/CEiIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
 • są rolnikami innymi niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Utworzone w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze muszą być prowadzone przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Prezentujemy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” , których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA -przyznanie dotacji

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

Ponadto publikujemy LISTĘ REZERWOWĄ

LISTA REZERWOWA

W związku z powyższym przypominamy, że przy podpisywaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) będą wymagane następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis zarejestrowania działalności gospodarczej do CEIDG – w przypadku gdy Uczestnik projektu będzie dokonywał rejestracji poprzez Internet na stronie CEIDG, (UWAGA: adres zamieszkania podany w  CEIDG – musi być na terenie Powiatów objętych wsparciem w projekcie),
 2. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG);
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentu VAT-R, w przypadku jeśli dany uczestnik będzie rejestrował działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT ;
 8. Kopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem/ami oraz deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS-U (ZUA) (jeśli dotyczy),
 9. Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 10. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody poręczycieli:
  a)  w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę / umowę zlecenie: aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu lub wyciąg bankowy, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy,
  b)  w przypadku emerytów/rencistów: kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z ostatnich trzech miesięcy,
  c)  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk z KPiR za ostatnie 3 miesiące lub kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok.

Poniżej zamieszczamy również wzory dokumentów:

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego
 2. Wzór umowy poręczenia

WAŻNY KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo – Uczestnicy Projektu,

W dniu dzisiejszym (tj. 31.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. . „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (MTD Consulting Marcin Król) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja NIE jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (MTD Consulting Marcin Król), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 31.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (MTD Consulting Marcin Król) jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości.  Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy znajdują się na obecnej, wstępnej liście rankingowej – mogli otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, na czym bardzo nam zależy.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Żnin

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt.  Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych): WSTĘPNĄ Listę Rankingową osób, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania, WSTĘPNĄ listę osób których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane na listę rezerwową oraz WSTĘPNĄ listę osób, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna lista osób rekomendowanych do dofinansowania-ŻNIN

Wstępna lista rezerwowa-ŻNIN

Wstępna lista osób nie rekomendowanych do dofinansowania-ŻNIN

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (jako Instytucja Zarządzająca) zaakceptował ostatecznie Regulamin przyznawania środków finansowych.
Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin.

Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Żnin-akceptacja UM

Wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2017r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie trwać do 5 stycznia 2018 r.  Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie przy ul. Potockiego 1, pokój nr 46, w  godz. od 7.00 do 15.00.

 W związku z tym, iż Starostwo Powiatowe w Żninie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 2. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu). W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uległ zmianie Regulamin przyznawania środków na dotację.

Zgodnie z aktualnym Regulaminem przyznawania środków na dotację, Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta, tj. MTD Consulting Marcin Król.

W związku ze zmianą zapisów w ww. Regulaminie również informacje zwarte w Biznesplanach muszą uwzględniać:

– termin w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych Uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości wyniesie 1 miesiąc od dnia otrzymania środków ;

– w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia: wszystkie koszty przedsięwzięcia zostaną poniesione w I kwartale 2018 r.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Żnin
2.Biznesplan_ŻNIN
3.Wniosek o udzielenie dotacji
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_ŻNIN
b)Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu_ŻNIN
c)Załącznik nr 4 – Formularz informacji_pomoc de minimis_ŻNIN

 

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 28 grudnia 2017r. do 5 stycznia 2018r. w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”  trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji, które należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żninie przy ul. Potockiego 1, pok. 46.

Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz odbyli niezbędne przeszkolenie z Doradcami zawodowymi w ramach tego projektu.

Regulamin przyznawania środków

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu prezentujemy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.
Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi, a w razie pytań – o kontakt z Biurem Projektu pod numerem telefonu: 52 303 11 00 (wew. 21).
 
Załączniki:
1. ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:
 
2. ETAP PODPISYWANIA UMÓW NA DOTACJĘ: 
 
Informujemy, że czekamy na akceptację wyżej wymienionych dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom. 

Koniec rekrutacji – Lista

Z przyjemnością informujemy, że 14 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista osób, zakwalifikowanych do projektu_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_Żnin

Serdecznie gratulujemy !

Zakończenie rekrutacji

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_ŻNIN

Zanonimiozowana wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu_ŻNIN

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_ŻNIN

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

 

Przedłużamy rekrutację do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulamin rekrutacji-Żnin

1_Formularz rekrutacyjny-Żnin

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Żnin

3_ Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego-Żnin

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Żnin

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Żnin

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Aktualności

09.02.2018r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

22.01.2018r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

15.01.2018r.

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

28.12.2017r.

Dokumenty niezbędne do złożenia Wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18.12.2017r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji!

30.11.2017r.

Opublikowanie Regulaminu przyznawania środków wraz z załącznikami.

14.11.2017r.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

20.10.2017r.

Ogłoszenie wstępnej listy osób, które zakwalifikowały się do Projektu.

11.09.2017r.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Informacja Turystyczna w Żninie

Plac Wolności 20, 88-400 Żnin

Monika Andruszkiewicz
tel. 0048 690 075 041
e-mail: rekrutacja@znin.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: