Informacje o projekcie

Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim

O projekcie

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 • DC Centrum Sp. z o.o. – Partner
 • Powiat Żniński– Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2018 r. Zakłada, że wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu żnińskiego i należą do jednej z 2 grup:

 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe przed otrzymaniem wsparcia w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych [40 osób],
 • działania szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób],
 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.600 zł (wypłacane w II transzach) [36 osób],
 • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.800,00 zł/miesiąc, wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności, a w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb – przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy [36 osób].

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat żniński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r.”

Planowane efekty:

 • utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 36 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 40 osób objętych zostanie wparciem szkoleniowo-doradczym,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym w postaci usług doradczo-szkoleniowych,
 • 4 osoby objęte zostaną usługami asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym finansowym.

Wsparcie nie będzie udzielone osobom, które:

 • posiadają aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • korzystały w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane w EDG/KRS/CEiIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
 • są rolnikami innymi niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Utworzone w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze muszą być prowadzone przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

 

Przedłużamy rekrutację do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulamin rekrutacji-Żnin

1_Formularz rekrutacyjny-Żnin

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Żnin

3_ Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego-Żnin

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Żnin

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Żnin

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Aktualności

11.09.2017r.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Informacja Turystyczna w Żninie

Plac Wolności 20, 88-400 Żnin

Monika Andruszkiewicz
tel. 0048 690 075 041
e-mail: rekrutacja@znin.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: