Informacje o projekcie

Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim

O projekcie

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 • DC Centrum Sp. z o.o. – Partner
 • Powiat Żniński– Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2018 r. Zakłada, że wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu żnińskiego i należą do jednej z 2 grup:

 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe przed otrzymaniem wsparcia w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych [40 osób],
 • działania szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób],
 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.600 zł (wypłacane w II transzach) [36 osób],
 • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.800,00 zł/miesiąc, wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności, a w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb – przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy [36 osób].

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat żniński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r.”

Planowane efekty:

 • utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 36 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 40 osób objętych zostanie wparciem szkoleniowo-doradczym,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym w postaci usług doradczo-szkoleniowych,
 • 4 osoby objęte zostaną usługami asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
 • 36 osób objętych zostanie wparciem pomostowym finansowym.

Wsparcie nie będzie udzielone osobom, które:

 • posiadają aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • korzystały w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • są zarejestrowane w EDG/KRS/CEiIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
 • są rolnikami innymi niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Utworzone w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze muszą być prowadzone przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

Koniec rekrutacji – Lista

Z przyjemnością informujemy, że 14 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista osób, zakwalifikowanych do projektu_Żnin

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_Żnin

Serdecznie gratulujemy !

Zakończenie rekrutacji

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_ŻNIN

Zanonimiozowana wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu_ŻNIN

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_ŻNIN

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

 

Przedłużamy rekrutację do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulamin rekrutacji-Żnin

1_Formularz rekrutacyjny-Żnin

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Żnin

3_ Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego-Żnin

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Żnin

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Żnin

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Aktualności

14.11.2017r.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

20.10.2017r.

Ogłoszenie wstępnej listy osób, które zakwalifikowały się do Projektu.

11.09.2017r.

W dniu 8 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Informacja Turystyczna w Żninie

Plac Wolności 20, 88-400 Żnin

Monika Andruszkiewicz
tel. 0048 690 075 041
e-mail: rekrutacja@znin.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: