Informacje o projekcie

Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim

O projekcie

Projekt partnerski pt. Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim jest realizowany wspólnie przez:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Powiat Mogileński – Partner
 3. DC Centrum sp. z o.o. – Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. kobiety,
 2. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuję osoby, które w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu  nie są zarejestrowane w CEiDG, KRS lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

Mogą być to osoby, które wcześniej uzyskały dotacje PUP na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia powyższe kryteria oraz uczy się lub zamieszkuje na obszarze powiatu mogileńskiego – grupa docelowa

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do założenia własnej firmy,
 • wypłatę jednorazowej dotacji (24 600 zł) na założenie firmy,
 • wypłatę miesięcznego wsparcia finansowego (1800 zł) przez 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia i doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności.

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat mogileński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

Planowane efekty:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36
 • Liczba osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu doradczo- szkoleniowym – 40
 • Liczba osób, które podniosły swoje umiejętności dzięki skorzystaniu z usług asystentury z wykorzystaniem mentoringu – 4
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym w postaci usług szkoleniowo- doradczych – 36
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym finansowym – 36

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ I REZERWOWEJ

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ oraz LISTĘ REZERWOWĄ na PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”

Serdecznie gratulujemy !

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 27 września 2018 r. do 04 października 2018 r. w ramach projektu pt.  „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileński”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Mogilnie, ul. Gabriela Narutowicza 1a, pokój nr 2, w  godz. od 7:30.00 do 15.30.

Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
 2. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – złożony PIT/CIT (jeśli dotyczy),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem nr 2,
 5. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość przyznanej pomocy,
 6. Kopie umowy zawartej z Pracownikiem / ami wraz z deklaracją zgłoszenia do ZUS.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:

Wzór wniosku o udzielenie przedlużonego wsparcia pomostowego_Mogilno

Wzór wniosku o udzielenie przedlużonego wsparcia pomostowego_Mogilno

Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące składek ZUS

Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu

Załącznik nr 2. Formularz informacji – pomoc de minimis

 

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 11 kwietnia 2018r. do 17 kwietnia 2018r. w ramach projektu pt.  „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileński  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Mogilnie, ul. Gabriela Narutowicza 1a, pokój nr 2, w  godz. od 7:30.00 do 15.30.

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej są Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację.

Do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe.
 2. Formularz informacji – pomoc de minimis.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:
Zaą_cznik nr 39.11 – Wzor wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego_Mogilno

Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe_MOGILNO

Zaą_cznik nr 2. Formularz informacji – pomoc de minimis

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Prezentujemy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt.  „Pokaż,  że  potrafisz –  własna  firma   z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” , których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

Ponadto publikujemy LISTĘ REZERWOWĄ

LISTA REZERWOWA

W związku z powyższym przypominamy, że przy podpisywaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) będą wymagane następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis zarejestrowania działalności gospodarczej do CEIDG – w przypadku gdy Uczestnik projektu będzie dokonywał rejestracji poprzez Internet na stronie CEIDG, (UWAGA: adres zamieszkania podany w  CEIDG – musi być na terenie Powiatów objętych wsparciem w projekcie),
 2. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG);
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentu VAT-R, w przypadku jeśli dany uczestnik będzie rejestrował działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT ;
 8. Kopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem/ami oraz deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS-U (ZUA) (jeśli dotyczy),
 9. Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 10. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody poręczycieli:

a)  w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę / umowę zlecenie: aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu lub wyciąg bankowy, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy,
b)  w przypadku emerytów/rencistów: kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z ostatnich trzech miesięcy,
c)  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: wydruk z PKPiR za ostatnie 3 miesiące lub kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok,
d) w przypadku rolników, zaświadczenie o powierzchni (w hektarach  przeliczeniowych) użytkowanych gruntów.

Poniżej zamieszczamy również wzory dokumentów:

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
 2. Wzór umowy poręczenia

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 2 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt.  Pokaż że potrafisz  – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych): WSTĘPNĄ Listę Rankingową osób, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania oraz WSTĘPNĄ listę osób których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane na listę rezerwową.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna lista osób rekomendowanych do dofinansowania

Wstępna lista rezerwowa

INFORMACJA W SPRAWIE ZABEZPIECZEŃ

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi pytaniami, dotyczącymi taki form zabezpieczenia w ramach projektu, jak:

 1. Hipoteka, w przypadku, gdy Beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.
 2. Zastaw rejestrowany na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

poniżej przesyłamy niezbędne informacje i wyjaśnienia.

Ad 1. HIPOTEKA

Hipotekę ustanawia się oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, które zawsze musi być złożone w formie notarialnej. Dodatkowo, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki musi wskazywać, że zostaje złożone w związku z konkretną umową [w Państwa przypadku będzie to umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, przy czym umowa ta nie musi być zawierana w formie notarialnej].
Z uwagi na fakt, że hipoteka ustanawiana jest jako zabezpieczenie w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie i w oparciu o Regulamin – muszą Państwo jedynie udać się do notariusza i złożyć stosowane oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Treść niezbędnego oświadczenia przygotowuje notariusz w oparciu o pozyskane od Państwa dane, takie jak m.in.:

 • na jaką kwotę ma być hipoteka ?
 • jaką wierzytelność (z czego wynikająca) zabezpiecza ?
 • ewentualnie warunki wygaśnięcia hipoteki
 • Nr KW nieruchomości na której ma być zabezpieczona
 • na czyją rzecz ma być hipoteka ustanowiona ?

Cena aktu będzie zależna od wysokości zabezpieczanej kwoty i ustalana jest bardzo indywidualnie. Przykładowo: przy zabezpieczeniu hipoteką kwoty 25.000 zł – możemy mówić o kosztach rzędu maksymalnie: 1.000 zł (w tym koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej).

Z praktyki ustanawiania takiej hipoteki w ramach dotacji z UE dochodzą jeszcze często niezbędne uregulowania, np. wycena nieruchomości którą daje się pod hipotekę przed jej ustanowieniem. Wycena musi być nie starsza niż 12 miesięcy i być sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo, często wymagane jest także,  aby hipoteka była „z pierwszeństwem”, co najczęściej powoduje, że na nieruchomości dawanej pod hipotekę nie może być kredytu  oraz  innych obciążeń w Dziale III nieruchomości jak np. służebności czy dożywocie.

W przypadku gdy nieruchomość jest we wspólności ustawowej małżeńskiej hipotekę ustanawiają małżonkowie razem.

Hipotekę można ustanowić na:

 1. użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 3. wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych powyżej.

Niezbędne opłaty to: PCC – 19 zł., wpis do KW 200 zł., notariusz (zależnie od kwoty zabezpieczanej/ wartości nieruchomości), względnie do tego rzeczoznawca ok. 600-1500 zł (za operat).

Ad. 2. ZASTAW REJESTROWANY

Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane:

 1. umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów ;
 2. złożenie i opłacenie wniosku do rejestru (opłata 200 zł.).

Dla skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowanego konieczne jest jego ujawnienie w rejestrze.

Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego, jeżeli wyraziła ona na to zgodę.

Umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach i prawach nie stosuje się przepisów o formie pisemnej szczególnej określonej w odrębnych przepisach. Umowa zastawnicza powinna określać co najmniej:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
 3. przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
 4. wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

 1. praw mogących być przedmiotem hipoteki;
 2. wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;
 3. statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.
 4. Zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:
  1. rzeczy oznaczone co do tożsamości;
  2. rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;
  3. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;
  4. wierzytelności;
  5. prawa na dobrach niematerialnych;
  6. prawa z papierów wartościowych;
  7. prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.).

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.

Jeśli zastaw jest na pojeździe odnotowuje się to w dowodzie rejestracyjnym.

Ten który zastawia może rzecz używać i z niej korzystać.

Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument stanowiący podstawę wpisu.

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (który można pobrać pobrać tutaj: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/ )

Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Wniosek nieopłacony podlega zwróceniu.

Załączniki:

Ad. 1 Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki (przykładowy wzór)

Ad 2. Umowa zastawu (przykładowy wzór)

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację

Szanowni Państwo,

W dniu 9 lutego 2018r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie trwać do 16 lutego 2018 r.  Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w  siedzibie Starostwa Powiatowego Mogilnie  przy ul. Gabriela Narutowicza 1a, pokój nr 2, w  godz. od 7:30.00 do 15.30.

 W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Mogilnie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 2. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu). W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Zgodnie z Komunikatem z 31.01.2018r. zwracamy uwagę, że wg  aktualnego Regulaminu przyznawania środków na dotację, Uczestnik projektu jest zobowiązany do zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego, najpóźniej w dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w jednej z następujących form:

–        poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
–        gwarancji bankowej;
–        gwarancji ubezpieczeniowej;
–        poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
–        weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
–        zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
–        zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
–        hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
–      poręczenia według prawa cywilnego (tzw. Umowy Poręczenia podpisanej przez dwie osoby fizyczne. Poprzez poręczenie Poręczyciele zobowiązują się do zapłacenia na rzecz Beneficjenta   należności zgodnie z zapisami umowy poręczenia.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta, tj. MTD Consulting Marcin Król.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Mogilno
2.Biznesplan_MOGILNO
3.Wniosek o udzielenie dotacji-Mogilno
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_MOGILNO
b)Oswiadczenie o statusie Uczestnika-Projektu-Mogilno
c)Załącznik-nr-4-Formularz-informacji_pomoc-de-minimis_Mogilno

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 9 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018r. w ramach projektu pt.  „Pokaż że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”  trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji, które należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza  1.

Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz odbyli niezbędne przeszkolenie z Doradcami zawodowymi w ramach tego projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze..

WAŻNY KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo – Uczestnicy Projektu,

W dniu dzisiejszym (tj. 31.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. . „Pokaż że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (MTD Consulting Marcin Król) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja NIE jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (MTD Consulting Marcin Król), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 31.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (MTD Consulting Marcin Król) jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

 Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości.  Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy będą w gronie osób, które będą miały przyznane dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosków o dotację, mogli ją otrzymać, na czym bardzo nam zależy.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Mogilno

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (jako Instytucja Zarządzająca) zaakceptował ostatecznie Regulamin przyznawania środków finansowych.
Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin.

Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Mogilno

Ponadto zamieszczamy zaktualizowany ze względu na zmiany w regulaminie wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego-Mogilno

Regulamin przyznawania środków

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”

ETAP SKŁADANIA BIZNESPLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_MOGILNO
2.Biznesplan_MOGILNO
3.Minimalne wymagania dotyczace oceny biznesplanu_MOGILNO
4.Wniosek o udzielenie dotacji-Mogilno
4a.Zał 1 Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_MOGILNO
4b.Zał 2 Oswiadczenie o statusie UP_MOGILNO
4c.Zał 3 Formularz informacji – pomoc de minimis_MOGILNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_MOGILNO

Informujemy, że czekamy na akceptację ww. dokumentów przez UM WK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

Koniec rekrutacji – Lista

Z przyjemnością informujemy, że 12 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału – Mogilno

zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do listy rezerwowej – Mogilno

zanonimizowana ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do udziału – Mogilno

Serdecznie gratulujemy!

Zakończenie rekrutacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 13 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_Mogilno

Zanonimizowana ostateczna lista osób, zakwalifikowanych do projektu_ Mogilno

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_ Mogilno

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 29 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

Zmiana grupy docelowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulaminu rekrutacji z dnia 18.09.2017 r. MOGILNO

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

Przedłużamy rekrutację do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulaminu rekrutacji-Mogilno

1_Formularz rekrutacyjny-Mogilno

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Mogilno

3_ Potwierdzenie ząoĺenia formularza rekrutacyjnego-Mogilno

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

AKTUALNOŚCI

30.10.2018 r. 

PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ I LISTY REZERWOWEJ NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

20.09.2018 r. 

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

25.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ na PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa_wsparcie pomostowe_Mogilno

06.04.2018r.

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

16.03.2018r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

08.03.2018r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

28.02.2018r.

Informacja w sprawie zabezpieczeń – instrukcja dla UP

09.02.2018r.

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację

01.02.2018r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji!

15.01.2018r.

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

28.12.2017r.

Opublikowaliśmy Regulamin przyznawania środków (dotacji).

12.12.2017r.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

13.11.2017r.

Ogłoszenie wstępnej listy osób, które zakwalifikowały się do Projektu.

29.09.2017r.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

18.09.2017r.

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego,

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy aktualny Regulamin rekrutacji oraz niezbędne załączniki.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Zostały już naprawdę ostatnie wolne miejsca!

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
G. Narutowicza 1a
88-300 Mogilno
pok. 2 i 3

Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: