Informacje o projekcie

Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim

O projekcie

Projekt partnerski pt. Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim jest realizowany wspólnie przez:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Powiat Mogileński – Partner
 3. DC Centrum sp. z o.o. – Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017r. do 31.12.2018r.

Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. kobiety,
 2. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuję osoby, które w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu  nie są zarejestrowane w CEiDG, KRS lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

Mogą być to osoby, które wcześniej uzyskały dotacje PUP na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia powyższe kryteria oraz uczy się lub zamieszkuje na obszarze powiatu mogileńskiego – grupa docelowa

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do założenia własnej firmy,
 • wypłatę jednorazowej dotacji (24 600 zł) na założenie firmy,
 • wypłatę miesięcznego wsparcia finansowego (1800 zł) przez 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia i doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności.

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat mogileński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

Planowane efekty:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36
 • Liczba osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu doradczo- szkoleniowym – 40
 • Liczba osób, które podniosły swoje umiejętności dzięki skorzystaniu z usług asystentury z wykorzystaniem mentoringu – 4
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym w postaci usług szkoleniowo- doradczych – 36
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym finansowym – 36

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

W dniu 29 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

Zmiana grupy docelowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulaminu rekrutacji z dnia 18.09.2017 r. MOGILNO

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

Przedłużamy rekrutację do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulaminu rekrutacji-Mogilno

1_Formularz rekrutacyjny-Mogilno

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Mogilno

3_ Potwierdzenie ząoĺenia formularza rekrutacyjnego-Mogilno

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

AKTUALNOŚCI

29.09.2017r.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

18.09.2017r.

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego,

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy aktualny Regulamin rekrutacji oraz niezbędne załączniki.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Zostały już naprawdę ostatnie wolne miejsca!

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
G. Narutowicza 1a
88-300 Mogilno
pok. 2 i 3

Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: