Informacje o projekcie

Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim

O projekcie

Projekt partnerski pt. Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim jest realizowany wspólnie przez:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Powiat Mogileński – Partner
 3. DC Centrum sp. z o.o. – Partner

Wartość projektu: 1 740 144,00 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017r. do 31.12.2018r.

Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. kobiety,
 2. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt obejmuję osoby, które w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu  nie są zarejestrowane w CEiDG, KRS lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

Mogą być to osoby, które wcześniej uzyskały dotacje PUP na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia powyższe kryteria oraz uczy się lub zamieszkuje na obszarze powiatu mogileńskiego – grupa docelowa

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do założenia własnej firmy,
 • wypłatę jednorazowej dotacji (24 600 zł) na założenie firmy,
 • wypłatę miesięcznego wsparcia finansowego (1800 zł) przez 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • szkolenia i doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności.

Cel projektu:

„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat mogileński i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 dodatkowych miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

Planowane efekty:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36
 • Liczba osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo- doradczym – 20
 • Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi we wsparciu doradczo- szkoleniowym – 40
 • Liczba osób, które podniosły swoje umiejętności dzięki skorzystaniu z usług asystentury z wykorzystaniem mentoringu – 4
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym w postaci usług szkoleniowo- doradczych – 36
 • Liczba osób, które zostały objęte wsparciem pomostowym finansowym – 36

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację

Szanowni Państwo,

W dniu 9 lutego 2018r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie trwać do 16 lutego 2018 r.  Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w  siedzibie Starostwa Powiatowego Mogilnie  przy ul. Gabriela Narutowicza 1a, pokój nr 2, w  godz. od 7:30.00 do 15.30.

 W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Mogilnie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 2. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu). W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Zgodnie z Komunikatem z 31.01.2018r. zwracamy uwagę, że wg  aktualnego Regulaminu przyznawania środków na dotację, Uczestnik projektu jest zobowiązany do zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego, najpóźniej w dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w jednej z następujących form:

–        poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
–        gwarancji bankowej;
–        gwarancji ubezpieczeniowej;
–        poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
–        weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
–        zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
–        zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
–        hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
–      poręczenia według prawa cywilnego (tzw. Umowy Poręczenia podpisanej przez dwie osoby fizyczne. Poprzez poręczenie Poręczyciele zobowiązują się do zapłacenia na rzecz Beneficjenta   należności zgodnie z zapisami umowy poręczenia.

Jednocześnie przypominamy, że Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta, tj. MTD Consulting Marcin Król.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Mogilno
2.Biznesplan_MOGILNO
3.Wniosek o udzielenie dotacji-Mogilno
a)Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_MOGILNO
b)Oswiadczenie o statusie Uczestnika-Projektu-Mogilno
c)Załącznik-nr-4-Formularz-informacji_pomoc-de-minimis_Mogilno

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 9 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018r. w ramach projektu pt.  „Pokaż że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”  trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji, które należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza  1.

Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projektu którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz odbyli niezbędne przeszkolenie z Doradcami zawodowymi w ramach tego projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze..

WAŻNY KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo – Uczestnicy Projektu,

W dniu dzisiejszym (tj. 31.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. . „Pokaż że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (MTD Consulting Marcin Król) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja NIE jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (MTD Consulting Marcin Król), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 31.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (MTD Consulting Marcin Król) jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

 Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości.  Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy będą w gronie osób, które będą miały przyznane dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosków o dotację, mogli ją otrzymać, na czym bardzo nam zależy.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Mogilno

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (jako Instytucja Zarządzająca) zaakceptował ostatecznie Regulamin przyznawania środków finansowych.
Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin.

Regulamin przyznawania srodkow finansowych_Mogilno

Ponadto zamieszczamy zaktualizowany ze względu na zmiany w regulaminie wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego-Mogilno

Regulamin przyznawania środków

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”

ETAP SKŁADANIA BIZNESPLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_MOGILNO
2.Biznesplan_MOGILNO
3.Minimalne wymagania dotyczace oceny biznesplanu_MOGILNO
4.Wniosek o udzielenie dotacji-Mogilno
4a.Zał 1 Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielenie dotacji_MOGILNO
4b.Zał 2 Oswiadczenie o statusie UP_MOGILNO
4c.Zał 3 Formularz informacji – pomoc de minimis_MOGILNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_MOGILNO

Informujemy, że czekamy na akceptację ww. dokumentów przez UM WK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

Koniec rekrutacji – Lista

Z przyjemnością informujemy, że 12 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału – Mogilno

zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do listy rezerwowej – Mogilno

zanonimizowana ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do udziału – Mogilno

Serdecznie gratulujemy!

Zakończenie rekrutacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 13 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_Mogilno

Zanonimizowana ostateczna lista osób, zakwalifikowanych do projektu_ Mogilno

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_ Mogilno

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 29 września 2017r. rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

Zmiana grupy docelowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulaminu rekrutacji z dnia 18.09.2017 r. MOGILNO

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

Przedłużamy rekrutację do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

0_Regulaminu rekrutacji-Mogilno

1_Formularz rekrutacyjny-Mogilno

2_Oświadczenie o statusie Kandydata-Mogilno

3_ Potwierdzenie ząoĺenia formularza rekrutacyjnego-Mogilno

4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-Mogilno

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

AKTUALNOŚCI

09.02.2018r.

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację

01.02.2018r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie dotacji!

15.01.2018r.

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych

28.12.2017r.

Opublikowaliśmy Regulamin przyznawania środków (dotacji).

12.12.2017r.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

13.11.2017r.

Ogłoszenie wstępnej listy osób, które zakwalifikowały się do Projektu.

29.09.2017r.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w projekcie „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”!

Projekt wchodzi w fazę realizacji.

18.09.2017r.

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

 • Nakielskiego,
 • Żnińskiego,
 • Inowrocławskiego,
 • Radziejowskiego,

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy aktualny Regulamin rekrutacji oraz niezbędne załączniki.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Zostały już naprawdę ostatnie wolne miejsca!

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Pokaż, że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjent KONTAKT

07.08.2017r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.).

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
G. Narutowicza 1a
88-300 Mogilno
pok. 2 i 3

Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Biuro Beneficjenta

MTD Consulting Marcin Król
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: