Informacje o projekcie

Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:
1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Powiat Nakielski – Partner
3) Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Partner

Wartość projektu: 1 755 504,00 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia należące do 2 grup:
1) kobiety
2) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia powyższe kryteria oraz zamieszkuje na obszarze powiatu nakielskiego.

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:
1) diagnoza kompetencji zawodowych [50 osób]
2)  wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób]
3) przekazanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24.600 zł [36 osób]
4) wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 800,00 zł/m-c, wypłacane przez pierwszych 6 m-c funkcjonowania działalności gospodarczej [32 osoby], a dla osób, które założą działalność i zadeklarują, że w ramach zakładanej działalności gospodarczej zatrudnią pracownika i stworzą nowe miejsca pracy, wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez 12 m-c od rozpoczęcia funkcjonowania działalności [4 osoby]
5) refundacja opieki nad dzieckiem podczas 4 dni szkoleń [4 osoby]

Cel projektu:

“Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 os bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat nakielski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw, w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r”.

Planowane efekty:

1) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40
2) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36
3) Liczba osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego- 40
4) Liczba osób pozostających bez pracy, które zostały objęte doradztwem zawodowym oraz Indywidualnym Planem Działania- 40
5) Liczba osób pozostających bez pracy, które zostały objęte wsparciem szkoleniowym z zakresu zakładania działalności gospodarczej – 40

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
pok. 34

Adrian Prusakowski
tel. 0048 52 386 66 29
e-mail: rekrutacja@powiat-nakielski.pl

Biuro Beneficjenta

Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@euroinnowacje.com

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: