Informacje o projekcie

Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” jest realizowany od 1.03.2018r. do 31.08.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 2. Powiat Wągrowiecki
 3. DC Centrum sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi: 2 030 484,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 928 959,80 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach VI Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

 

Cel projektu

Uruchomienie i prowadzenie 40 nowych działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej spełniające co najmniej jeden z następujących warunków: kobiety
i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych w tym z obszarów wiejskich, co przyczyni się do podwyższenia poziomu przedsiębiorczości na obszarze PW w terminie do 31.08.2019r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 3. Udzielenie dotacji 40 UP na założenie działalności gospodarczej
 4. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe dla 40 UP podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 1. 48 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. 40 przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu
 3. 8 nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)-zaplanowano stworzenie 10% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 4. 8 nowych miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – zaplanowano stworzenie 16% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 5. 80 przeprowadzonych godzin szkoleń z ABC przedsiębiorczości
 6. 200 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego
 7. 160 przeprowadzonych kontroli i wizyt monitorujących w założonych DG przez uczestników

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: