Informacje o projekcie

Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” jest realizowany od 01.03.2018r. do 31.08.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
 3. DC Centrum sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi: 2 025 924,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 924 627,80 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach VI Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Cel projektu

Uruchomienie i prowadzenie 40 nowych działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej spełniające co najmniej jeden z następujących warunków: kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych w tym z obszarów wiejskich, co przyczyni się do podwyższenia poziomu przedsiębiorczości na obszarze PW w terminie do 31.08.2019r.

 Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 3. Udzielenie dotacji 40 UP na założenie działalności gospodarczej
 4. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe dla 40 UP podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. 48 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. 40 przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu
 3. 8 nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)-zaplanowano stworzenie 10% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 4. 8 nowych miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – zaplanowano stworzenie 16% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 5. 80 przeprowadzonych godzin szkoleń z ABC przedsiębiorczości
 6. 200 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego
 7. 160 przeprowadzonych kontroli i wizyt monitorujących w założonych DG przez uczestników

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie: 23 oraz 24 października 2018 r.  w ramach projektu pt. Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”  trwać będzie podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem oraz Umów o udzielenie pomostowego wsparcia szkoleniowo – doradczego, z tymi Uczestnikami Projektu, którzy znaleźli się na LIŚCIE RANKINGOWEJ osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

W związku z powyższym – poniżej przesyłamy niezbędne wzory wyżej wskazanych Umów wraz załącznikami oraz pozostałe dokumenty:

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI):
Oświadczenie o statusie – wypełnia UP w przypadku zmiany statusu
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Załącznik 3. Oświadczenie do umowy o wsparcie finansowe
Załącznik 8. Formularz de minimis
Załącznik 10. Oświadczenie UP – związek małżeński
ZABEZPIECZENIE – WEKSEL IN BLANCO:
Deklaracja wekslowa Uczestnika projektu
Deklaracja wekslowa współmałżonka
Weksel in blanco.docx

ZABEZPIECZENIE – UMOWA PORĘCZENIA:
Umowa poręczenia

UMOWA O UDZIELENIE POMOSTOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO:
Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego pomostowego_AT
Załącznik 1. Ankieta – indywidualne zapotrzebowanie UP na pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze
Załącznik 3. Oświadczenie do umowy o wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania, LISTĘ REZERWOWĄ oraz LISTY RANKINGOWE wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu (6 / 12 mc) jak również listę osób nierekomendowanych do dofinansowania.

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

Lista RANKINGOWA – przyznanie dotacji
Lista REZERWOWA
Lista RANKINGOWA – WSPARCIE POPMOSTOWE_6 mc
Lista RANKINGOWA – WSPARCIE POPMOSTOWE_12 mc
Lista OSÓB NIEREKOMENDOWANYCH – przyznanie dotacji

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 21 sierpnia 2018r. do 3 września 2018r. (poniedziałek) trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”.

 

W celu ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu, każdy Uczestnik Projektu musi złożyć do Biura Projektu niezbędne DOKUMENTY, tj.:

 

1) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji), do wniosku załączając:
– Biznes Plan, stanowiącym integralną część Wniosku (2 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym)

– Oświadczenie Uczestnika Projektu – zgodnie z Załącznikiem nr 1

– Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 2

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- dostarcza Uczestnik projektu po założeniu DG oraz przed podpisaniem UMOWY

 

2) Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, do wniosku załączając:

– Oświadczenie Uczestnika Projekt dotyczące finansowego wsparcia pomostowego – załącznik nr 1.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości znajduje się poniżej, a wzory wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się w załącznikach oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

Dokumenty należy złożyć na wskazanych wzorach, w dwóch egzemplarzach papierowych (wypełnionych komputerowo) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2018r..

Za datę otrzymania wniosków rozumie się datę faktycznego wpływu dokumentów do Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.

Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

 

W związku z tym, iż Starostwo Powiatowe w Czarnkowie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowej oraz karty potwierdzające odbycie usługi doradczej – nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższych usług.

 

Jednocześnie informujemy,  że Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu środków na konto oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym minął termin na wydatkowanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazane terminy mogą ulec zmianie – za zgodą Beneficjenta.

Załączniki:

Oświadczenie o statusie – wypełnia UP w przypadku zmiany statusu
Oświadczenie o statusie – wypełnia UP w przypadku zmiany statusu
Wniosek o dotacje
Wniosek o dotacje
Wniosek o udzielnie wsparcia pomostowego
Wniosek o udzielnie wsparcia pomostowego
Załącznik nr 3 Formularz informacji_pomoc de minimis
Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu do wniosku o wsparcie pomostowe
Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu do wniosku o wsparcie pomostowe
Załącznik nr 1. Oświadczenie UP
Załącznik nr 1. Oświadczenie UP
Załącznik nr 2. Oświadczenie UP_VAT
Załącznik nr 2. Oświadczenie UP_VAT

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy OSTATECZNY (zaakceptowany przez IZ) Regulamin przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” oraz Biznesplan.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami, a w razie pytań – o kontakt z Biurem Projektu.

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości

Biznesplan

Biznesplan-wersja_edytowalna

BIZNES PLAN

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzór BIZNES PLANU w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym wzorem. Jednocześnie informujemy, że stosowanie poniższego wzoru w ramach projektu jest OBOWIĄZKOWE, a niezbędne instrukcje w zakresie jego wypełnienia znajdują się w przesłanym dokumencie oraz będą omawiane z Państwem na szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości” oraz podczas indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Biznesplan

Biznesplan_wersja_edytowalna

 

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 29 czerwca 2018 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość oraz procedurę odwoławczą zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego).

Serdecznie gratulujemy !

W załączeniu przesyłamy również Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż Regulamin jest w trakcie akceptacji przez IZ i może on ulec zmianie.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci 

Zanonimizowana ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

 

LISTA OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 15 czerwca 2018 r.  zakończyliśmy II Etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)  listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu.

 

Zanonimozowana lista kandydatów, którzy wzieli udział w rekrutacji – PCT

 

Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym oraz Lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z § 3 oraz § 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – ogłoszenie

Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia 2018 r. rozpoczniemy rekrutację do projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” i tym samym rozpoczniemy przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

Rekrutacja będzie trwała od dnia 09.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r.

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Pokój nr 28
w godzinach od 7.30 do 15.30

UWAGA: Formularze Rekrutacyjne złożone przed datą rozpoczęcia rekrutacji zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych odnośnie zachowania terminu rekrutacji.

 1. Regulamin_rekrutacji_uczestników – Czarnków
 2. Wstępny_formularz_rekrutacyjny – Czarnków
 3. Wstępny_formularz_rekrutacyjny – Czarnków
 4. Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Czarnków
 5. Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Czarnków
 6. Załącznik nr 1 – Sekcje PKD

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną

Projekt dokumentów rekrutacyjnych

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego”.

Aktualna wersja Regulaminu (nadal nieostateczna):

 1_Regulamin_rekrutacji_uczestników – Czarnków 14.03.2018

2_Formularz_rekrutacyjny – Czarnków

2_Formularz_rekrutacyjny – Czarnków

Załącznik nr 1 – Sekcje PKD

3a_Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Czarnków

3b_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Czarnków

Rekrutacja: marzec/kwiecień 2018 r.

UWAGA: Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej i MOŻE ULEC ZMIANIE.

Aktualności

26.10.2018

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty dotacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” informujemy, że zgodnie z §2, ust.6 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem – przyznana kwota dotacji, zostanie wypłacona Uczestnikowi w jednej transzy, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania ww. Umowy.

09.10.2018

Wzory Umów o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem oraz Umów o udzielenie pomostowego wsparcia szkoleniowo – doradczego wraz załącznikami oraz wzory pozostałych dokumentów.

08.10.2018

Zanonimizowana ostateczna lista rankingowa – przyznanie dotacji

 

26.07.2018r.

Publikacja zaakceptowanego przez IZ Regulaminu przyznawania środków finansowych.

2.07.2018 r.

Zanonimizowana ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

18.06.2018 r.

Zanonimozowana lista kandydatów, którzy wzieli udział w rekrutacji – PCT

14.05.2018r.

W dniu 14.05.2018 r. sukcesem zakończyliśmy proces rekrutacji uczestników w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Wkrótce dalsze informacje o kolejnych etapach w projekcie.

02.05.2018r.

Skorzystaj z ostatnich wolnych miejsc w projekcie „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” i otrzymaj bezzwrotne dofinansowanie na założenie firmy w wysokości 47 200,00 zł – szansa na udział przedłużona tylko do 14 maja 2018 roku!
Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

02.05.2018r.

Wszystkie osoby, które do tej pory zgłosiły się do projektu niniejszym informujemy, że kolejny termin przedłużenia rekrutacji jest już terminem ostatecznym i nie ulegnie zmianie. 

24.04.2018r.

Niniejszym zawiadamiamy, że przedłużony został proces rekrutacji uczestników projektu do 30.04.2018r.

23.03.2018r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 09.04.2018r.).

Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Pokój nr 28
w godzinach od 7.30 do 15.30

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: