Informacje o projekcie

Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych

O PROJEKCIE

Projekt pn. „Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 447 141,93 zł

Kwota dofinansowania: 340 921,78 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2020 r. do 30.11.2020 r. Przedmiotem projektu jest dalszy rozwój działu B+R oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które doprowadzić mają do stworzenia INNOWACJI PRODUKTOWEJ: innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr.

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące ZADANIA w zakresie prac B+R:

Zadanie 1: Przeprowadzenie badań analitycznych

Zadanie 2: Przygotowanie projektów oprogramowania

Zadanie 3: Przetestowanie systemu w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Zadanie 4: Budowa prototypu systemu i jego testowanie

 

Cel projektu:

„Celem głównym projektu jest opracowanie przez firmę MTD Consulting Marcin Król innowacji produktowej: innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych do 30.11.2020 r.”

 

Efekty rzeczowe:

Kluczowe:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 106 220,15 zł
Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R: 1 szt.

Specyficzne dla projektu:
Liczba nabytych WNiP: 2 szt.

Planowane rezultaty:

Wskaźniki kluczowe:
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami horyzontalnymi UE i ma wpływ pozytywny w obszarze zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, społeczeństwa informacyjnego. Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, wszystkie efekty rzeczowe (produkty, usługi), będące wynikiem realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Dział B+R

Dział badawczo-rozwojowy firmy MTD Consulting Marcin Król dla przedmiotowego projektu mieści się w Poznaniu, ul. Naramowicka 154, 61-612 Poznań.

tel/fax: 61 639 4960

biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: