Informacje o projekcie

Promowanie innowacyjnej edukacji w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie

O PROJEKCIE

Projekt pt. Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań́ uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno – komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie” jest realizowany od 01.04.2017 r. do 30.06.2018 r wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – partner wiodący
 2. Gmina Gąsawa

Numer projektu: RPKP.10.02.02-04-0011/16
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie: 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie: 10.2.2 „Kształcenie ogólne”
Wartość projektu wynosi: 646 582,50 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 549 595,12 PLN

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 350 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć́ pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 40 nauczycieli w 2 szkołach osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne na obszarze gminy Gąsawa w terminie do 30.06.2018 r.

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej w Gąsawie;
 • Podniesienie kompetencji 40 nauczycieli szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej w Gąsawie w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z TIK oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych;
 • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe dla 350 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Gąsawie ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK i tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki;
 • Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 270 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Gąsawie;
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 30 uczniów szkoły gimnazjalnej w Gąsawie związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu (wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie):

 • 315 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
 • 36 nauczycieli (28 kobiet i 8 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 2 szkoły wykorzystywać będą sprzęt TIK do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
 • W 2 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
 • Dla 30 uczniów określone zostaną predyspozycje i umiejętności istotne dla wyboru dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek etc.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu:

Sekretariat Zespołu Publicznych Szkół
ul. Leszka Białego 6
88-410 Gąsawa

tel. +48 52 302 50 03
e-mail: zespuszgasawa@interia.pl

FORMY WSPARCIA

 1. Doposażenie pracowni w niezbędne środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne TIK.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:
 • Korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK: obsługa narzędzi nowoczesnych narzędzi TIK (komputer, tablica interaktywna, drukarka 3D) zakupionych do szkół, co pozwoli na włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych.
 • Wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, co stanowi uzupełnienie tworzenia w szkołach warunków do nauczania komplementarnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Wykorzystania narzędzi, form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych.
 1. Kurs dla nauczycieli z wybranych zagadnień z zakresu PECS dla nauczycieli I i II stopień, trening zastępowania agresji ART, nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto dodatkowe zajęcia rozwijające w formie organizacji kółek zainteresowań i zajęć dla uczniów zdolnych. Każdy uczeń zostanie objęty wsparciem z zakresu zajęć dodatkowych w zakresie jednego z poniższych typów:
 • kształtowanie i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających zagrożeń;
 • nauki matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda);
 • język obcy (j. angielski);
 • postawy i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
 1. Pozaszkolne zajęcia w formie laboratoriów badawczych w Toruniu (Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”). Przykładowo uczestnikom zajęć laboratoryjnych z biologii proponuje się praktyczne poznawanie biologii, procesów życiowych zachodzących w mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. Uczestnicy zajęć laboratoryjnych z fizyki zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych używanych w fizyce, np.: stopera, wagi czy cylindra miarowego. Przekonają się również jak można te urządzenia wykorzystać do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Dzięki takiemu podejściu uczeń szkoły podstawowej uczy się samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów. Dodatkowo w ramach zakupionego biletu będą oni brali udział w wystawach oraz licznych prezentacjach odbywających się w budynku Młynu.
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Doradztwo będzie realizowane w formie:
 • Warsztatów grupowych mających na celu ukierunkowanie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia w kontekście własnych predyspozycji zawodowych i potrzeb rynku pracy. Tematyka: Poznawanie zawodów; Zawody deficytowe i nadwyżkowe; Informacja edukacyjna i zawodowa; Schemat możliwości kształcenia w Polsce; Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 • Doradztwa indywidualnego pozwalającego uczniom skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy edukacyjno-zawodowego, co ukierunkuje ucznia do dalszego etapu nauki z uwzględnieniem mocnych stron i predyspozycji zawodowych oraz potrzeb rynku pracy. Tematyka: Poznawanie siebie – mocne i słabe strony osobowości; Poznawanie siebie – zdolności i umiejętności; zainteresowania w kontekście potrzeb pracodawców.; Osiągnięcia szkolne, stan zdrowia; Opracowanie indywidualnej Karty Kariery Ucznia (KKU)

BIURO PROJEKTU

SEKRETARIAT ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ

ul. Leszka Białego 6

88-410 Gąsawa

tel. +48 52 302 50 03

e-mail: zespuszgasawa@interia.pl

 

BIURO BENEFICJENTA

Euro Innowacje sp. z o.o.

ul. Garbary 100/11

61-757 Poznań

tel. +48 61 639 49 60

e-mail: biuro@euroinnowacje.com

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: