Informacje o projekcie

Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe

O PROJEKCIE

Projekt pt. „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” jest realizowany od 06.01.2017 r. do 31.07.2018 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o. – partner wiodący
 • Powiat Żniński

Numer projektu: RPKP.10.02.02-04-0013/16

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie: 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie: 10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Wartość projektu wynosi: 961 281,25 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 907 581,25 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych: TIK w 5 szkołach powiatu żnińskiego oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych i wsparcie uczniów niepełnosprawnych w terminie do 31.07.2018 r.

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1)    Wyposażenie 15 pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół powiatu żnińskiego;

2)    Podniesienie kompetencji 85 nauczycieli z 5 szkół powiatu żnińskiego;

 • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie tik, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki dla 420 uczniów z 5 szkół powiatu żnińskiego;
 • Pozaszkolne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych 270 uczniów z 3 szkół powiatu żnińskiego;
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie zespołu szkół specjalnych powiatu żnińskiego oraz wsparcie 41 uczniów niepełnosprawnych w ramach zajęć specjalistycznych i warsztatów.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU (wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie):

 • 357 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
 • 77 nauczycieli (49 kobiet i 28 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 5 szkół wykorzystywać będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
 • w 4 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych.

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek etc.

 

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu:

Starostwo Powiatowe w Żninie

ul. Potockiego 1

88-400 Żnin, pok. nr 46

tel. +48 52 303 11 00, wew. 21

e-mail: a.szymanska@znin.pl

FORMY WSPARCIA

 1. Doposażenie pracowni w niezbędne środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne TIK.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:
 • Korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK: obsługa narzędzi nowoczesnych narzędzi TIK (komputer, tablica interaktywna, drukarka 3D) zakupionych do szkół, co pozwoli na włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych.
 • Wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, co stanowi uzupełnienie tworzenia w szkołach warunków do nauczania komplementarnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Wykorzystania narzędzi, form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych
 1. Kurs dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie z wybranych zagadnień z zakresu: PECS dla nauczycieli I i II stopień, trening zastępowania agresji ART, nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające oparte na metodzie eksperymentu, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów zdolnych i mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Zostaną one przeprowadzone z uwzględnieniem:
 • form wsparcia w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek zainteresowań i zajęć rozwijających;
 • wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkołach;
 • zastosowania metody eksperymentu naukowego w edukacji;
 • indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem;
 • metod pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów takich jak: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się;
 • wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2015 w ramach EFS;
 1. Pozaszkolne zajęcia w formie laboratoriów badawczych w Toruniu (Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”). Przykładowo uczestnikom zajęć laboratoryjnych z biologii proponuje się praktyczne poznawanie biologii, procesów życiowych zachodzących w mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. Uczestnicy zajęć laboratoryjnych z fizyki zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych używanych w fizyce, np.: stopera, wagi czy cylindra miarowego. Przekonają się również jak można te urządzenia wykorzystać do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Dzięki takiemu podejściu uczeń szkoły podstawowej uczy się samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów. Dodatkowo w ramach zakupionego biletu będą oni brali udział w wystawach oraz licznych prezentacjach odbywających się w budynku Młynu.
 2. Doposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w ZSS w pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów niepełnosprawnych.

Zakup pomocy dydaktycznych jest niezbędny ze względu na dokonanie właściwej diagnozy uczniów objętych projektem w zakresie poziomu funkcjonowania intelektualnego, diagnozy neuropsychologicznej, struktury osobowości, więzi rodzinnych, problemów emocjonalnych, funkcjonowania społecznego, oceny budowy narządów artykulacyjnych i poziomu umiejętności komunikacyjnych oraz integracji sensorycznej w celu zaplanowania optymalnej i zindywidualizowanej terapii uczniów. Pomoce terapeutyczne służyć będą wspomaganiu rozwoju w wyżej wymienionych obszarach oraz ewaluacji przeprowadzanych działań.

 1.  Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w ramach zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych) oraz innych zajęć warsztatowych:
 • Zajęcia warsztatowe o charakterze socjoterapeutycznym i psychoedukacyjnym „Bezpiecznie w życie – trening zastępowania agresji”. Zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji ART wyposażą uczniów w wiedzę i umiejętności dotyczące norm i zasad społecznych, konstruktywnego rozładowania negatywnych emocji oraz rozwiązywania konfliktów. Uczniowie podczas zajęć udoskonalą swoje umiejętności prospołeczne, kontrolę złości oraz wnioskowanie moralne.
 • Zajęcia specjalistyczne o charakterze logopedycznym, terapeutycznym i korekcyjno-kompensacyjnym „Jestem, odczuwam, doświadczam”. Zajęcia specjalistyczne w systemie komunikacji PECS poprawią motywację do komunikowania się i lepszego wyrażania potrzeb wszystkich uczniów niemówiących lub słabo mówiących. Wybrane ćwiczenia będą prezentowane rodzicom w celu kontynuacji w domu co jeszcze bardziej rozszerzy zakres oddziaływania rewalidacyjnego.

AKTUALNOŚCI

BIURO PROJEKTU

Starostwo Powiatowe w Żninie

ul. Potockiego 1

88-400 Żnin, pok. nr 46

tel. +48 52 303 11 00, wew. 21

e-mail: a.szymanska@znin.pl

 

BIURO BENEFICJENTA

Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
e-mail: biuro@euroinnowacje.com

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: