Informacje o projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego”  jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0159/20

Całkowita wartość projektu: 2 624 098,98 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 624 098,98 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

,,Podniesienie poziomu przygotowania 68 JST z województwa wielkopolskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 68 wielkopolskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 136 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie os. z niepełnosprawnościami i 136 koordynatorów dostępności w terminie do 30.04.2022 r.”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 136 pracowników samorządowych w 68 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 68 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 136 koordynatorów dostępności w 68 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

 

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 109 osób;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 68 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 62 osoby;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 136 osób.

REKRUTACJA

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDÓW PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWNAYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego” rozpoczęły się działania w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami, zamieszczonymi poniżej:

Niezbędnik koordynatora dostępności

Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności – poradnik

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 07 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2, tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 10 maja 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja

 

ZAKTUALIZOWANA LISTA JST ZAKWALIFIKOWANA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach projektu – w ramach projektu objęto wsparciem 8 dodatkowych JST, znajdujących się na liście rezerwowej. Wobec powyższego, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_aktualizacja
Lista rezerwowa_aktualizacja

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 1 marca 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 77 zgłoszeń, rekrutacja do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 15 lutego 2021 r.  do 1 marca 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail:a.lohunko@sgipw.wlkp.pl do dnia 1 marca 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: Anna Łohunko (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST) tel. 600 024 465, e-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

 

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz złoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik nr 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa wielkopolskiego wg. stanu na 30.06.2020 r

BIURO PROJEKTU

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

 

Osoba do kontaktu:
Anna Łohunko
Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST
Tel. +48 600 024 465
e.mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

 

BIURO PROJEKTU
 MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: