Informacje o projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego”  jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0126/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

,,Podniesienie poziomu przygotowania 23 JST z województwa warmińsko-mazurskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 23 warmińsko-mazurskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych, w ramach szkoleń 46 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 46 koordynatorów dostępności w terminie do 30.11.2021 r.”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 46 pracowników samorządowych w 23 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 23 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 46 koordynatorów dostępności w 23 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

 

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 37 osoby;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 23 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 21 osób;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 42 osób.

REKRUTACJA

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” do dn. 30 kwietnia 2022r., zmianom uległy zapisy w równościowym regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja_War-maz

 

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDÓW PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWNAYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” rozpoczęły się działania w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami, zamieszczonymi poniżej:

Niezbędnik koordynatora dostępności

Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności – poradnik

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 06 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2, tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 16 czerwca 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja

 

ZAKTUALIZOWANA LISTA JST ZAKWALIFIKOWANA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach projektu – w ramach projektu objęto wsparciem 3 dodatkowe JST, znajdujące się na liście rezerwowej. Wobec powyższego, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_aktualizacja
Lista rezerwowa_aktualizacja

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 marca 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 27 zgłoszeń, rekrutacja do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 18 lutego 2021 r.  do 4 marca 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail:zgwm@zgwm.pl do dnia 4 marca 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich: Urszula Młodziejewska (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST) tel. 696 472 384, e-mail: zgwm@zgwm.pl

 

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa warmińsko-mazurskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r

BIURO PROJEKTU

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn

 

Osoba do kontaktu:
Urszula Młodziejewska
Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST
Tel. +48 696 472 384
e.mail: zgwm@zgwm.pl

 

BIURO PROJEKTU
 MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: