Informacje o projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”  jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0127/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

,,Podniesienie poziomu przygotowania 23 JST z województwa lubuskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 23 lubuskich samorządach, w ramach szkoleń 46 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 46 koordynatorów dostępności w terminie do 30.04.2022 r.”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 46 pracowników samorządowych w 23 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 23 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 46 koordynatorów dostępności w 23 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

 

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 37 osoby;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 23 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 21 osób;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 42 osób.

REKRUTACJA

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego” do dn. 30 kwietnia 2022r., zmianom uległy zapisy w równościowym regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja_Lubuskie

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDÓW PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWNAYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego” rozpoczęły się działania w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami, zamieszczonymi poniżej:

Niezbędnik koordynatora dostępności – poradnik

Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 21 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2, tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 21 czerwca 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja_Lubuskie

ZAKTUALIZOWANA LISTA JST ZAKWALIFIKOWANA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach projektu – w ramach projektu objęto wsparciem 3 dodatkowe JST, znajdujące się na liście rezerwowej. Wobec powyższego, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_aktualizacja

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 1 marca 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 23 zgłoszeń, rekrutacja do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 15 lutego 2021 r.  do 1 marca 2021 r.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: biuro@lubuskiegminy.pl do dnia 1 marca 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego: Agnieszka Opalińska (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST) tel. 796 796 683, e-mail: biuro@lubuskiegminy.pl

 

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik nr 4. Liczba ludności zamieszkujące obszar terytorialny JST województwa lubuskiego wg. stanu na dzień 30.06.2020

BIURO PROJEKTU

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2
65-021 Zielona Góra

 

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Opalińska
Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST
Tel. +48 796 796 683
e.mail: biuro@lubuskiegminy.pl

 

BIURO PROJEKTU
 MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: