Informacje o projekcie

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” jest realizowany od 01.07.2016r. do 31.12.2020r. wspólnie przez następujące instytucje:
1) Powiat Wągrowiecki – Beneficjent
2) Powiat Pilski
3) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
4) Powiat Złotowski

Wartość projektu wynosi:  6.765.740,01 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 5.750.879,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie:  2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie: 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

 

Cel projektu

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiecie Wągrowieckim, Powiecie Pilskim, Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim i Powiecie Złotowskim, jest zgodny z celem działania 2.1 WRPO 2014+: „Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych”. Powiązania z pozostałymi dokumentami strategicznymi szczegółowo przedstawiono w punkcie 3.8. Zdiagnozowane problemy zostaną rozwiązane za pośrednictwem celów szczegółowych projektu, wyznaczonych w obszarach:
• funkcjonowania administracji publicznej:
1. Dostosowanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w wydz. geodezyjnych do obowiązujących aktualnych wymogów prawnych.
2. Poprawa warunków realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem informacją przestrzenną.
3. Poprawa warunków pracy pracowników wydz. geodezyjnych wykonujących zadania ustawowe (w tym udostępnianie informacji publicznej), dzięki modernizacji, aktualizacji i cyfryzacji zasobów geodezyjno-kartograficznych.
• społecznym i gospodarczym:
1. Poprawa komunikacji z instytucjami administracji publicznej, poprzez zastosowanie TIK – udostępnienie nowych i poprawę jakości istniejących e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców.
2. Zwiększenie dostępności do informacji publicznej z zakresu państwowych zasobów kartograficznych i geodezyjnych.
Wskaźnikiem rezultatu projektu będzie: Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną: 2500 os. (2021 r.).

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego.
 2. Skanowanie zasobów geodezyjnych
 3. Dostawy baz GESUT.
 4. Konwersja bazy EGiB.
 5. Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług.
 6. Promocja projektu
 7. Wsparcie projektu – usługa zewnętrzna
 8. Szkolenia pracowników

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: