Informacje o projekcie

Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” jest realizowany od 01.03.2018r. do 31.08.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
 3. DC Centrum sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi: 2 025 924,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 924 627,80 PLN

Cel projektu

Uruchomienie i prowadzenie 40 nowych działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej spełniające co najmniej jeden z następujących warunków: kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych w tym z obszarów wiejskich, co przyczyni się do podwyższenia poziomu przedsiębiorczości na obszarze PW w terminie do 31.08.2019r.

 Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
 3. Udzielenie dotacji 40 UP na założenie działalności gospodarczej
 4. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe dla 40 UP podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. 48 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. 40 przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu
 3. 8 nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)-zaplanowano stworzenie 10% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 4. 8 nowych miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – zaplanowano stworzenie 16% nowych miejsc pracy w ramach 48 utworzonych nowych miejsc pracy
 5. 80 przeprowadzonych godzin szkoleń z ABC przedsiębiorczości
 6. 200 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego
 7. 160 przeprowadzonych kontroli i wizyt monitorujących w założonych DG przez uczestników

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

Rekrutacja

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy OSTATECZNY (zaakceptowany przez IZ) Regulamin przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” oraz Biznesplan.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami, a w razie pytań – o kontakt z Biurem Projektu.

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości

Biznesplan

Biznesplan-wersja_edytowalna

BIZNES PLAN

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzór BIZNES PLANU w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym wzorem. Jednocześnie informujemy, że stosowanie poniższego wzoru w ramach projektu jest OBOWIĄZKOWE, a niezbędne instrukcje w zakresie jego wypełnienia znajdują się w przesłanym dokumencie oraz będą omawiane z Państwem na szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości” oraz podczas indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Biznesplan

Biznesplan_wersja_edytowalna

 

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 29 czerwca 2018 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość oraz procedurę odwoławczą zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego).

Serdecznie gratulujemy !

W załączeniu przesyłamy również Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż Regulamin jest w trakcie akceptacji przez IZ i może on ulec zmianie.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci 

Zanonimizowana ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

 

LISTA OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 15 czerwca 2018 r.  zakończyliśmy II Etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)  listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu.

 

Zanonimozowana lista kandydatów, którzy wzieli udział w rekrutacji – PCT

 

Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym oraz Lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z § 3 oraz § 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – ogłoszenie

Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia 2018 r. rozpoczniemy rekrutację do projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” i tym samym rozpoczniemy przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

Rekrutacja będzie trwała od dnia 09.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r.

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Pokój nr 28
w godzinach od 7.30 do 15.30

UWAGA: Formularze Rekrutacyjne złożone przed datą rozpoczęcia rekrutacji zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych odnośnie zachowania terminu rekrutacji.

 1. Regulamin_rekrutacji_uczestników – Czarnków
 2. Wstępny_formularz_rekrutacyjny – Czarnków
 3. Wstępny_formularz_rekrutacyjny – Czarnków
 4. Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Czarnków
 5. Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Czarnków
 6. Załącznik nr 1 – Sekcje PKD

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną

Projekt dokumentów rekrutacyjnych

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego”.

Aktualna wersja Regulaminu (nadal nieostateczna):

 1_Regulamin_rekrutacji_uczestników – Czarnków 14.03.2018

2_Formularz_rekrutacyjny – Czarnków

2_Formularz_rekrutacyjny – Czarnków

Załącznik nr 1 – Sekcje PKD

3a_Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Czarnków

3b_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Czarnków

Rekrutacja: marzec/kwiecień 2018 r.

UWAGA: Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej i MOŻE ULEC ZMIANIE.

Aktualności

26.07.2018r.

Publikacja zaakceptowanego przez IZ Regulaminu przyznawania środków finansowych.

2.07.2018 r.

Zanonimizowana ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

18.06.2018 r.

Zanonimozowana lista kandydatów, którzy wzieli udział w rekrutacji – PCT

14.05.2018r.

W dniu 14.05.2018 r. sukcesem zakończyliśmy proces rekrutacji uczestników w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Wkrótce dalsze informacje o kolejnych etapach w projekcie.

02.05.2018r.

Skorzystaj z ostatnich wolnych miejsc w projekcie „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego” i otrzymaj bezzwrotne dofinansowanie na założenie firmy w wysokości 47 200,00 zł – szansa na udział przedłużona tylko do 14 maja 2018 roku!
Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

02.05.2018r.

Wszystkie osoby, które do tej pory zgłosiły się do projektu niniejszym informujemy, że kolejny termin przedłużenia rekrutacji jest już terminem ostatecznym i nie ulegnie zmianie. 

24.04.2018r.

Niniejszym zawiadamiamy, że przedłużony został proces rekrutacji uczestników projektu do 30.04.2018r.

23.03.2018r.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy Regulamin rekrutacji oraz wszystkie załączniki.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 09.04.2018r.).

Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Pokój nr 28
w godzinach od 7.30 do 15.30

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: